1 - ب. عصام الدين إبراهيم وراق

2-   ب. محمـــ د أحمــــــد خليفــــــه

3 - ب. منى محجوب محمـــد أحمد

4 - د. عثمان ميرغنى محمــد علـى

5-   د. زينب عثمــان سعيـــــــــــد

6-   د.   عبــد اللـــــه خيــــــــــــــار

7 - د.   بشيــــر محمـــد الحســـــــن

8- د. سميه أحمـــد زاكـــى الديـــن

9-   د. ميـرغنى تــــاج السيــــــــــد

10- د.محمد أبكـــــــــــــــــــــــــــــر

11 - أ. آسيـــــا عدلان محمــــــــــــد

12-   أ. سامى الصــــادق إدريـــس